Q&A ถามตอบโรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีดอนมูล จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดบ้านป่าถ่อนศรีดอนมูล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษา

สวนนายเกา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 66 

ณ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมมาประชาสรรค์)

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

 กิจกรรมรู้ได้ช่วยทัน FIRST AID and CPR 

กิจกรรมประชุมสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566